#RIP ไว้อาลัยแด่ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน แม้ไม่เคยมอบตัวเป็นศิษย์ ชีวิตที่ผ่านอ่านรู้การบ้านการเมืองจากความรู้ท่าน… fb.me/3eZaTEPM1