22:50 วันนี้เดินทางแค่ 13 บาทเอง ขาไปทำงานนั่งรถเมล์ฟรี เวลาที่ใช้เดินทางเฉลี่ยอยู่ที่ 15 – 20 นาที… fb.me/819AXKUrQ