01:12 เครื่องไม่ได้ต่อเน็ต เวลากล้องกับ #server ไม่ตรงกัน แล้วมันจะมีโอกาสเปลี่ยน internet time… fb.me/44haArATV