จะมีหลักฐานการยืนยัน #subscribe ที่เลขตรงนี้ชัด ๆ เลย https://t.co/TGokELqkOW

CyHQbWjVIAAMrgI