ไม่เคยใช้บริการธนาคารซิตี้แบงค์ ไง๊มีอีเมล์แจ้งมาว่าเปิดใช้บัตรให้เรียบร้อยแล้ว หรือ หรือ หรือว่า….