โครงสร้างเว็บสมัยเรียนของผม ตั้งแต่ที่ framework ยังไม่รู้จัก อาศัยความรู้ OOP เขียนคลาสขึ้นมาใช้งานเองทั้งหมด… fb.me/YfBbcgIy