แนะนำฮะ (@ ติ่ง ไท้ ฝู (Ting Tai Fu)) [pic]: 4sq.com/1flX1vX