เท่าที่อ่านดูคุณอดิศักดิ์ ยังคงเขียนหนังสือสไตล์เดิม เน้นอธิบายน้อยๆ ทุกขั้นตอน และสามารถอ่านข้ามบทได้ ไม่ตีกัน ^^ #แนวทางที่ชอบ