เดินทาง 1 ชม ล่วงเลยไป ถึงแค่ union mall เองนะฮ๊าก คาดการว่าถึงปากน้ำน่าจะใช้เวลา 2 ชม. กว่า ๆ