ธุระ 1 (@ คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) w/ 6 others) 4sq.com/15TBpA5