ทุกอย่างที่กล่าวมาคือ มองในมุมมองตัวเอง ที่อยู่ระหว่าง original source และ third party