จริง ๆ สังเกตมาได้หลายวันละ ว่า youtube มีการเปลี่ยนการโหลด comment ถ้าเราไม่เลื่อน scrollbar comment… fb.me/Kf01Vz7W