ข้อ 4 ก็ เขียนขั้นตอนการประเมินผล ของข้อ 3 ซึ่งมี 7 ขั้นตอน