ข้อ 3&4 ต่อเนื่องให้โจทย์มา วิเคราะห์ฐานข้อมูลแบบ ontology เขียนไปทั้งแบบ hozo และแบบปกติ (แถม)