yii2 นี่ดีอย่างคือ เน็ตช้า ๆ ก็สามารถใช้งานได้ปกติ เพราะเราอาศัยแต่ command อย่างเดียว ผลักภาระไปให้ server ประมวลผลการทำงานทั้งสิ้น #yii2