Label ไม่มีสักร้าน มีแต่ marker ข้อเสียเลขสองหลักจะเอาไง ถือโอกาสสำรวจราคา,สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เบื้องต้นผ่าน 2 ร้านใหญ่ ๆ #network