8:32 มีเวลาหาไรกินเกือบ ครึ่ง ชม. แน่ะ (@ The Ninth Tower Grand Rama9) 4sq.com/1qkbyxF