7:00 ตื่น/ 7:30 ออก / 7:44 รถตู้ / 8:10 รถตู้ออก/ 9:00 อสมท / 9:07… 4sq.com/1h6GSfx http://t.co/u0RoqHLajt

BpQIV50IMAAVpt8