7:00 ตื่น 7:28 ออกจากห้อง 7:44 ใช้รถตู้แทนรถเมล์ 8:06 ถึง อสมท. เดิ… 4sq.com/1gIGHa9 http://t.co/1r1siVoTaL

BoCq4-dIAAA91fB