ไล่สอนการทำ Search พวก column ที่ relation จากตารางอื่น Yii2 ทำให้ง่ายขึ้นมาก… fb.me/15kEnjxzC