แวะเซ็ตเน็ตเวริ์กให้เครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปลี่ยนให้ควบคุมได้ในระยะไกล (@ Playwork) 4sq.com/1qg1PZg http://t.co/iXKbs1Oclt

BnEuME8IMAAjGZ-