เห็นทีต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างล่ะ ผ่านมา 2 สัปดาห์ เพลียฝุด ๆ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1imVhy3