เพราะมันมาจากความเห็น หลากหลายมุมมอง และหลายมิติกว่า