เจออันนี้เข้าให้แล้ว <username> is not in the sudoers file. This incident will be reported. #ubuntu #sudo