เก็บข้าวของต่อ! (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1mAvjOI