ออกเดินไประยองละ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1n57IGh