มาธุระธุรกรรมการทวงฮะ (@ MBK Tower (อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์) w/ 3 others) 4sq.com/1eIw5ka