ผมเห็นด้วยกับการนำเสนอข้อมูลของทุกฝ่าย เพื่อให้สังคมได้รับรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ อยากให้เคารพสิทธิ… instagram.com/p/jn5W3kGHD5/