ผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ มีตอนหนึ่งที่ระบุถึงการจ่ายยา มีใจความไว้ว่า