ทัน! งีบก่อน (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1nMI9Z3