ถึงแล้วอย่างปลอดภัย ^^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1m6GFYt