ถึงแล้วอย่างปลอดภัย ^0^ ฝนตกช่วงเช้า รถขับมาอย่างช้า ๆ 4sq.com/1s9WN1f