ถนนมี แต่รถจะนั่งอะไม่มี http://t.co/xiJgJ5amvg

Bkx1lHhCEAA01kC