ชนชาติใดปกครองด้วยกลุ่มอำนาจกลุ่มเดียว ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ มักจะเสนอข้อมูลทางเดียว มองไม่เห็นข้อบกพร่อง