ความอดทนของผมจะมีมากและ unlimit ถ้าผลตอบรับคือความสบายใจ แต่มันจะไม่มีตัวตนทันใดหากใจมันบอกว่า… instagram.com/p/nTc_7HGHI_/