ความปรารถนาดี บางทีต้องมองในมิติของผู้รับ ถ้าเป็นการรบกวนมากเกินไป จงถอยและเบียดเบียนให้น้อยที่สุด… instagram.com/p/mcANU5GHNr/