ความขัดแย้ง ความเห็นต่าง มีทุกเชื้อชาติ แต่มีเครื่องมือที่นานาอารยะยอมรับกันทั่วไป ว่าลดความขัดแย้ง… instagram.com/p/jTP–FGHHa/