กินมื้อเที่ยง ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์เลย (@ อาคารนพมาศ (NMB)) 4sq.com/1hasV9i