booster นี่ถ้าใช้แบบ inline datepicker & timepicker นี่เพี้ยนเลย ถามฝรั่งไม่ตอบเลย modify เองซะ ได้ด้วย ได้นอนแล้วว เสร็จ T_T #yii #booster