6 รอบเอง โด่ (@ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย) 4sq.com/14VpV0Z