6. ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง localhost/yii2basic/web (มันเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์ web) fb.me/TYl47r84