5. ทำงานแล้ว ….รอการดำเนินการให้แล้วเสร็จ fb.me/Pl0e8CRc