แต่เตือนนะครับ ตอนนี้ควรงดสวมเสือสีแดงออกมาข้างนอก และใครกำลังจะมาที่ราม ควรงด! สีแดง