เวลานี้คงไม่มีอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้าเพลิดเพลินจนลืมเวลา ลืมทุกสิ่งได้กับ coding&reading อีกแล้ว ชั่งเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเสียจริง