เรื่องของ field ใด ๆ ที่เป็น datetime ถ้าไม่อยากวุ่นวาย เช็คโน่นนี่ ใน db ควรเป็น default=null , null=checked และโค๊ดใช้ beforeValidate #yii