“เข้าป่าอย่าพูดเรื่องเสือ พายเรืออย่าพึ่งถึงตะเข้” นึกขึ้นมาได้ตอนสนทนาถึงเรื่องการเดินทาง