หลังเลิกเรียน กินข้าว ใช้เวลากลับถึงรามฯ 2 ชม พอดี ^^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/12aFzz8