ส่วน cloud ที่เราพอจะมองเห็น และจับต้องได้ ฟรี ๆ ชัด ๆ เช่น dropbox เป็นต้น