สิ่งที่เราเรียนรู้มา แต่เราไม่เคยใช้มัน “กาลามสูตร” fb.me/17qmf7DOA