สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย facebook.com/Assemblyforthe…